การศึกษาปริญญาตรี   
  

การเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีสำหรับคุณ

 

- เพื่อตัดลดรายชื่อของมหาวิทยาลัยให้น้อยลง ให้จัดรายการปัจจัยต่างๆที่สำคัญสำหรับคุณเช่น ข้อพิจารณาทางวิชาการ สถานที่ตั้ง และค่าใช้จ่าย แล้วค้นหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการที่คุณกำหนดไว้

 

- ศึกษาดูจากหนังสือรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัย หรือสืบค้นทางเวบพื่อช่วยตัดลดรายชื่อให้น้อยลง ข้อมูลเหล่านี้มีที่ศูนย์ข้อมูลและแนะแนวการศึกษาของสหรัฐฯ

 

- หาโอกาสที่จะพบปะกับตัวแทนวิทยาลัยสหรัฐฯ และขอคำตอบสำหรับคำถามของท่านโดยใช้อีเมลล์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยและนักศึกษาที่นั่น

 

- ไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ ดังนั้นขอให้ตรวจดูอย่างรอบคอบเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดอันดับที่คุณอาจพบเห็น

 

ข้อกำหนดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

- การสมัครโปรแกรมปริญญาตรี คุณต้องมีประกาศนียบัตรโรงเรียนมัธยม

 

- ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี

 

- วิทยาลัยหลายแห่งต้องการให้ผู้สมัครนานาชาติเข้ารับการสอบเข้า ซึ่งปกติจะเป็นการสอบ Scholastic Assessment Test (SAT I) หรือ American College Testing Assessment (ACT) บางแห่งอาจขอให้สอบ SAT II Subject Tests ให้ตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อดูข้อกำหนดการสอบเฉพาะ

 

- การสอบ SAT I จัดขึ้นหลายครั้งในช่วงปีการศึกษา และขอเอกสารการลงทะเบียนได้จากผู้บริหารการสอบหรือจากศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาและให้คำปรึกษาของสหรัฐฯ หรือลงทะเบียนได้บนอินเตอร์เน็ต

 

- ต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL) ในกรณีเฉพาะการสอบความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอื่นๆ อาจเป็นที่ยอมรับได้

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 

- เริ่มวางแผนการเงินเวลาเดียวกับที่คุณเริ่มเลือกวิทยาลัย หรืออย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่คุณต้องการจะเดินทางไปศึกษาในสหรัฐ

 

- ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนเรียกเก็บค่าเล่าเรียนมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บค่าเล่าเรียนมากกว่าวิทยาลัยชุมชน คุณต้องค้นคว้าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงอย่างละเอียดรอบคอบ

 

- ค่าใช้จ่ายไม่ใช่สิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของสถาบัน

 

- ค่าครองชีพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และรูปแบบการดำรงชีวิต

 

- วิทยาลัยหลายแห่งคาดหวังให้คุณและครอบครัวอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดของคุณ

 

- แหล่งความช่วยเหลือหลักทางการเงินที่เป็นไปได้ก็คือวิทยาลัยที่คุณกำลังสมัครเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ให้แก่นักศึกษานานาชาติมีจำกัด และแทบไม่มีทุนการศึกษาที่ออกให้ทั้งหมด

 

- ความช่วยเหลือทางการเงินสามารถมอบให้ในรูปของทุนการศึกษา เงินให้เปล่า และในบางกรณีผ่านทางการเรียนและทำงานไปด้วยหรือเงินกู้ยืม ความช่วยเหลือเหล่านี้ มักจะขึ้นอยู่กับผลงานที่เป็นความดีความชอบ หรือตามความจำเป็นในบางครั้ง

 

- โอกาสทำงานในสหรัฐฯมีจำกัด และไม่สามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนได้อย่างเดียว

 

- นักกีฬาที่มีพรสวรรค์ควรพยายามขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา

 

- คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายทางอาทิ การเข้าเรียนหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน และโปรแกรมเร่งรัด

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา

 

- ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพทั้งหมด หรือบางส่วนสำหรับการเข้าศึกษาในวิทยาลัยของสหรัฐฯ

 

- นักกีฬาต้องทำตามข้อกำหนดการสอบเข้าปกติของมหาวิทยาลัยบวกกับข้อกำหนดที่ตั้งโดยคณะผู้มีอำนาจด้านกีฬาที่เกี่ยวข้อง

 

- ปกตินักกีฬาต้องทำงานส่วนใหญ่ด้วยตนเองเพื่อมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากที่สุด คุณควรเริ่มกระบวนการล่วงหน้าประมาณ 18 ถึง 24 เดือนล่วงก่อนเวลาที่ต้องการไปศึกษาที่สหรัฐฯ

 

- คุณควรเตรียมจดหมายแนะนำตัวลำหรับโรงเรียนประมาณ 70 แห่งที่มีกีฬาที่คุณเล่น และมีวิชาเอกทางวิชาการที่คุณสนใจ ควรส่งจดหมายไปถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาโดยตรง ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งประวัติผลงานด้านกีฬาสั้นๆ ตลอดจนเทปวีดีโอที่เกี่ยวข้องไปด้วย ถ้าคุณไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ส่งจดหมายเตือนความจำไป

 

- โรงเรียนที่น่าสนใจ National Collegiate Athletic Association (http://www.ncaa.org/), National Association of Intercollegiate Athletics (http://www.naia.org/), และ National Junior College Athletic Association (http://www.njcaa.org/)

 

การเตรียมตัวสมัครที่ประสบผลสำเร็จ

 

- ตัดสินใจว่าคุณสนใจวิทยาลัยใด เขียนจดหมายหรืออีเมลล์ไปถึงผู้อำนวยการรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีเพื่อขอข้อมูลหรือแบบฟอร์มใบสมัคร

 

- ลงทะเบียนเพื่อรับการสอบเข้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

- อ่านข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

 

- เตรียมการเพื่อให้สถาบันหรือวิทยาลัยของคุณออกใบประมวลผลการเรียน และจดหมายรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ แต่ละแห่ง

 

- กรอกข้อมูลและส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดกลับไปยังมหาวิทยาลัยก่อนการปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

การโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐ

 

- มีความเป็นไปได้ที่จะโอนเข้าไปในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯเพื่อเป็นหนทางไปสู่ปริญญา ซึ่งปกติจะโอนไปได้ต่อเมื่อเรียนมาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอาจสูญเสียหน่วยกิตบางส่วนและใช้เวลาเพิ่มเติมในการสำเร็จการศึกษา

 

- การโอนหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาเอกเฉพาะยุ่งยากมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมวิชาชีพ

 

- ความแตกต่างระหว่างระบบมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯกับโปรแกรมปริญญาในประเทศอื่นๆ ทำให้กระบวนการโอนซับซ้อนกว่าการโอนระหว่างสถาบันในสหรัฐฯเอง

 

- มหาวิทยาลัยที่รับโอนต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเดิมของคุณ โปรแกรมปริญญาและวิชาที่เรียนให้มากที่สุดเพื่อตัดสินใจว่าหน่วยกิตใดสามารถโอนย้ายได้บ้าง

 

- นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตอาจต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแยกต่างหากเพิ่มเติม และเขียนเรียงความอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องการโอนมา พวกเขาต้องจัดหาข้อมูลเอกสารเช่นเดียวกับผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ด้วย

 

- การรับโอนสามารถเป็นเหมือนการแข่งขันรับเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 และจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณเดียวกันในการค้นคว้าหาสถาบันที่ต้องการ รวบรวมเอกสาร และประสบความสำเร็จในการสมัคร

 

- คุณอาจไม่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับจำนวนหน่วยกิตหรือเวลาที่จำเป็นในการสำเร็จปริญญาจนกว่าคุณจะมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนและพบกับหัวหน้าภาควิชาของคุณ

 

- นักศึกษาควรตรวจสอบนโยบายการรับนักศึกษาโอนบนเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง 
 

 

การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และวิชาชีพ และการวิจัย   
  

การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในสหรัฐฯ

 

- การศึกษาสำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วคือปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงวิชาตามหลักสูตรและการวิจัยอิสระ ระยะเวลาจบปริญญาแตกต่างกันไปตามโปรแกรมจาก 12 ? 24 เดือนสำหรับปริญญาโท และ 5 ? 8 ปีสำหรับปริญญาเอก

 

- โปรแกรมปริญญาโทมีทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และจะถูกออกแบบเพื่อให้นักษึกษาเรียนต่อไปจนถึงระดับปริญญาเอกหรือไม่ก็ได้ ขอให้ตรวจสอบแคตาล็อกมหาวิทยาลัยและรายละเอียดของภาควิชาต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรมที่คุณสนใจ

 

- เป็นไปได้ที่จะศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐฯในฐานะ ?นักศึกษาพิเศษ? ที่ไม่ต้องการปริญญา ปีการศึกษามีระยะเวลา 9 เดือน แบ่งเป็น 2 ? 4 เทอม

 

- นักศึกษาปริญญาโทและเอกต้องได้คะแนนเฉลี่ย B เพื่ออยู่ในโปรแกรมต่อ และเพื่อรับปริญญา

 

- สถาบันในสหรัฐฯที่มีโปรแกรมปริญญาโทและปริญญาเอก อาจเรียกว่าวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ซึ่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่มาของเงินอุดหนุน ไม่เกี่ยวกับคุณภาพหรือความหลากหลายของโปรแกรมที่มี

 

การเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

- ขั้นแรกต้องระบุเป้าหมายการศึกษาและอาชีพของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด

 

- ศูนย์ข้อมูลและแนะแนวการศึกษาของสหรัฐฯสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำไม่เฉพาะโปรแกรมระดับปริญญาเท่านั้น แต่รวมถึงในทุกแง่ทุกมุมของการศึกษาในสหรัฐฯ

 

- ควรหารือกับคณาจารย์ที่สถาบันและกับนักศึกษาที่ไปศึกษาในสหรัฐฯ การจัดอันดับอาจช่วยให้คุณแยกแยะโปรแกรมที่เหมาะสม การจัดอันดับอาจช่วยได้ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังร่วมกับวัตถุประสงค์และข้อมูลอื่นๆ อีก

 

- ตรวจสอบสถานภาพการรับรองวิทยฐานะของโปรแกรมปริญญาที่คุณกำลังพิจารณาสมัคร และค้นหาว่าปริญญานั้นได้รับการรับรองในประเทศคุณหรือไม่

 

- เมื่อคุณได้แยกแยะรายชื่อโปรแกรมที่มีสาขาวิชาเฉพาะที่คุณต้องการแล้ว ให้เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมในแง่ของค่าใช้จ่าย ความช่วยเหลือทางด้านการเงินที่จะหาได้ เงื่อนไขการเข้ารับศึกษาและปริญญา องค์ประกอบของคณาจารย์ และองค์กรนักศึกษา บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

 

เงินทุนในการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

 

- เริ่มวางแผนการเงินของคุณในเวลาเดียวกับที่คุณเริ่มเลือกโปรแกรมการเรียน หรือ 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง ก่อนที่คุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐฯ

 

- ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน และค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของสถาบัน

 

- ค่าครองชีพแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำรงชีวิตของคุณและสถานที่

 

- คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐนอย่างละเอียด ตลอดจนแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ หากมีค่าใช้จ่ายไม่พอ คุณก็จำเป็นต้องยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงิน

 

- แหล่งที่อาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้แก่ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลในประเทศคุณ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ แหล่งเอกชนของสหรัฐฯและองค์การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ และการกู้ยืม

 

- นักศึกษานานาชาติจำนวนมากใช้เงินเพื่อการศึกษาโดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่มีให้แตกต่างกันมากตามสาขาวิชา ระดับการศึกษา และรูปแบบสถาบัน (สถาบันบางแห่งจำกัดการให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ)

 

- รูปแบบความช่วยเหลือทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ทุนผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย ทุนการเป็นผู้ช่ววยอาจารย์ ทุนการเป็นผู้ช่วยทำวิจัย และทุนการเป็นผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป นักศึกษาที่ได้รับการเสนอทุนควรตรวจสอบอย่างรอบคอบในเรื่องความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และระดับของทุนที่เสนอก่อนตอบรับ

 

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาและการสอบเข้า

 

- การสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐฯ คุณต้องจบ หรือใกล้จบปริญญาแรกด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และต้องมีคะแนนดี

 

- ต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL) ในบางกรณีคุณต้องการสมัครเป็นผู้ช่วยสอน บางวิชาอาจต้องการให้คุณสอบพูดภาษาอังกฤษ TSE ด้วย

 

- โปรแกรมบัณฑิตศึกษาของสหรัฐฯจำนวนมากต้องการผู้สมัครที่ยื่นคะแนนจากการสอบรับเข้าศึกษาที่เป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปก็คือการสอบ Graduate Record Examination (GRE) การสอบ General Test for Academic Programs และการสอบ Graduate Management Admission Test (GMAT) สำหรับโปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมด้านวิชาการบางโปรแกรม ต้องการให้ผู้สมัครสอบ GRE Subject test หรือ GRE Writing Assessment ด้วย

 

- การสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอย่างสม่ำเสมอที่ศูนย์สอบพิเศษซึ่งเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถกำหนดข้อสอบที่เหมาะสมได้

 

การเตรียมตัวสมัครที่ประสบความสำเร็จ

 

- ไม่มีวิธีการที่เป็นแบบเดียวกันในการรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในสหรัฐฯ กระบวนการรับอาจแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาละยและแต่ละภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยเฉพาะแห่ง

 

- ขอข้อมูลประกอบการสมัครจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 10 แห่งที่คุณสนใจ เขียนถึงทั้งสำนักงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชา ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้มหาวิทยาลัยตัดสินว่าคุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมกับโปรแกรมนั้นหรือไม่

 

- อ่านคำถามของมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบ ระบุชื่อมหาวิทยาลัย 4 ถึง 7 แห่งที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด และที่ที่คุณมีโอกาสจะได้รับเข้าเรียนมาก

 

- ให้เวลาตัวเองเพื่อเตรียมตัวสอบ และเขียนคำแถลงส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ขอใบประมวลผลการเรียนจากสถาบันปริญญาตรีของคุณ และขอจดหมายรับรองจากผู้รับรองของคุณ

 

- ขอให้แน่ใจว่าใบสมัครของคุณครบถ้วน และมีค่าธรรมเนียมการสมัครที่ถูกต้องเป็นดอลลาร์สหรัฐ ถ่ายสำเนาก่อนส่งใบสมัครไปยังสหรัฐฯ และตรวจสอบกับแต่ละสถาบันว่าได้รับใบสมัครทุกส่วนแล้ว

 

- ก่อนเดือนพฤษภาคมควรจะได้รับทราบว่าคุณได้รับการตอบรับหรือไม่

 

- ส่งจดหมายตอบรับไปยังสถาบันที่คุณต้องการเข้าศึกษา และส่งจดหมายแสดงความเสียใจไปยังที่ที่คุณปฏิเสธ

 

ชีวิตในมหาวิทยาลัยอเมริกัน

 

- เมื่อได้รับข้อเสนอให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯแล้ว ขอให้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันรายละเอียดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษานานาชาติ ขอให้สอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันสุขภาพด้วย

 

- ขอให้เตรียมการสำหรับที่พักและจัดตารางเวลาไปถึงล่วงหน้าให้มีเวลามากพอสำหรับการหาครอบครัวหรือที่พักนอกมหาวิทยลัย

 

- ให้แน่ใจว่าคุณจะมีเงินใช้พอเพียงจนกว่าคุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯและโอนเงินจากบ้านมาได้แล้ว

 

- ตรวจดูสถานที่สำหรับทำกิจกรรมทางสังคม กีฬา และอื่นๆที่มีในมหาวิทยาลัย กำหนดว่าคุณต้องการจะเข้าไปร่วมในกิจกรรมอะไร

 

การศึกษาในวิชาชีพเฉพาะทาง

 

- การเข้าโปรแกรมปริญญาทางวิชาชีพอันดับแรกของสหรัฐฯในสาขาทันตแพทย์ศาสตร์มีการแข่งขันกันสูง ทางเลือกอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ปริญญาทางวิชาการ การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น

 

- การเข้าโปรแกรมปริญญาทางวิชาชีพอันดับแรกของสหรัฐฯในสาขาแพทย์ศาสตร์ถือว่ายากมาก ปกติมีข้อกำหนดต่ำสุดว่าต้องสำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองในสหรัฐฯ

 

- การศึกษาทางแพทย์ที่ต้องติดต่อกับผู้ป่วยใดๆในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษานอกสหรัฐฯ จะต้องได้รับการรับรองจาก ECFMG

 

- มีทางเลือกหลายทางสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลนานาชาติ โดยทั่วไปพยาบาลที่ประสงค์จะทำงานในสหรัฐฯต้องมีใบรับรองจาก CGFNS

 

- การศึกษาสายสัตวแพทย์ศาสตร์นับว่ามีการแข่งขันมากกว่าสาขาแพทย์ศาสตร์ ทางเลือกได้แก่ปริญญาทางวิชาการ การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนระยะสั้น สัตวแพทย์ในสหรัฐฯที่สำเร็จการศึกษานอกสหรัฐฯต้องมีใบรับรองจาก ECFVG

 

- โปรแกรมปริญญาทางนิติศาสตร์ (J.D.) โดยทั่วไปไม่เหมาะกับผู้ที่มีแผนการจะทำงานด้านกฎหมายนอกสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มีทางเลือกทั้งระดับปริญญาและการศึกษาระยะสั้นอื่นๆที่กำหนดไว้สำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ

 

- เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ : American Dental Education Association (http://www.adea.org/), American Dental Association (http://www.ada.org/), American Medical Association (http://www.ama-assn.org/), Association of American Medical Colleges Academics (http://www.aamc.org/) , Federation of state Medical Boards (http://www.fsmb.org/)

 

โอกาสสำหรับนักวิชาการ

 

- สภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางวิชาการของสหรัฐฯแตกต่างไปจากของประเทศอื่นๆ อาจารย์ที่อาวุโสน้อยกว่ามักยุ่งเต็มที่กับการแสวงหาตำแหน่ง ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจะค่อนข้างไม่เป็นทางการ

 

- มีแนวทางมากมายสำหรับการเตรียมการเพื่อการเยือนทางวิชาการรวมทั้งการเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆของรัฐบาล

 

- เงินทุนอาจขอได้จากสถาบันในแระเทศบ้านเกิด โครงการแลกเปลี่ยน โครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ เงินทุนองค์การ หรือวิถีทางอื่นๆ อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาเงื่อนไขของทุนอย่างรอบคอบแล้ว

 

- ติดต่อขอรับข้อตกลงการไปพำนัก และการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันสหรัฐฯที่คุณกำลังจะไปเยือน

 

- หาทางติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานการบริหารนานาชาติที่สามารถให้ข้อมูลล่าสุดที่เป็นประโยชน์สำหรับการไปอยู่ของคุณ

 

- มองหากิจกรรมส่งเสริมทางวิชาชีพต่างๆเพิ่มเติม

 

การศึกษาระยะสั้น  
  
 

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา

 

- เตรียมวางแผนการเรียนต่อระยะสั้นมรสหรัฐฯ ล่วงหน้า 12-18 เดือนและเลือกหลักสูตรหลายๆ หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวและวิชาชีพของคุณ

 

- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่คุณเลือกนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะ และตรวจสอบล่วงหน้าว่าหลักสูตรนั้นๆ เป็นที่ยอมรับในประเทศของคุณ

 

- หลักสูตรแลกเปลี่ยนการศึกษาระดับมัธยมมีระยะเวลาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ ถึง 1 ปีการศึกษา หลายแห่งให้ผู้เข้าเรียนพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน

 

- หลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาเทคนิคสนองความต้องการฝึกอบรมที่นำไปปฏิบัติได้จริง และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมทำงานทันที หลักสูตรทั้งสองประเภทมีการอบรมแบบลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะเฉพาะสาขา หลักสูตรการศึกษาวิชาช่างเทคนิคต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีและการออกแบบ

 

- หลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาเทคนิคให้ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาเมื่อจบแล้วไม่ใช่ปริญญา หลักสูตรเหล่านี้ใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันจนนานกว่า 1 ปี ก่อนที่จะสมัครคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว

 

- โอกาสที่จะเรียนต่อระยะสั้นในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ มีตั้งแต่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาถึงหนึ่งการศึกษา การศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญาหรือนักศึกษาพิเศษซึ่งยินยอมให้ลงเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตรปริญญานั้น การเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งรวมถึงหลักสูตรแบบเข้มระยะสั้น ระดับปริญญาและสำหรับผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิก็มีโอกาสที่จะทำวิจัยและเข้าฟังในชั้นเรียนระดับปริญญาโทและเอก

 

- โรงเรียนและสถาบันภาคฤดูร้อนในสหรัฐฯมีหลักสูตรให้เรียนหลากหลายสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านส่วนตัวและทางวิชาชีพ

 

- ในสหรัฐฯ ตามวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางจะมีหลักสูตรแบบเข้มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสนองความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพและมีระยะเวลาตั้งแต่ 2-3 วันถึงหนึ่งปีการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเหล่านี้ระยะเวลาสั้นและเน้นเฉพาะด้าน ผู้เข้าเรียนจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อค้นคว้าหาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรเหล่านี้มักกำหนดให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

 

- ปรึกษาองค์กรที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการศึกษาระยะสั้นถึงขั้นตอนการสมัครและประเภทของวีซ่า เช่นศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์แนะแนวการศึกษาของสหรัฐฯ หลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดให้ขอวีซ่านักศึกาจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศของคุณ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

- โรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่านั้น ที่จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEPs) ที่มีเวลาเรียน 18 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนเป็นอย่างน้อยในแต่ละสัปดาห์

 

- หลักสูตรต่างๆ มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง รวมทั้งหลักสูตรต่างๆที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวเริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาต้องใช้ในการเรียนแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของนักศึกษาและทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆที่มีอยู่เมื่อเริ่มเข้าเรียนในหลักสูตร

 

- หลักสูตรเหล่านี้อาจเป็นหลักสูตรทั่วไปหรือเฉพาะสาขาวิชาก็ได้ เช่นภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

 

- หลักสูตรต่างๆ เหล่านี้อาจดำเนินการโดยภาควิชาของมหาวิทยาลัยหรือ โดยองค์กรเอกชนที่อยู่ในหรือใกล้วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

 

- คุณควรสอบถามถึงขนาดของห้องเรียน สัดส่วนนักเรียนต่อผู้สอนและจำนวนนักเรียนที่ใช้ภาษาเดียวกันว่ามีมากเท่าใดที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน

 

- การรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย มิได้หมายความว่านักศึกษาได้รับการตอบรับในหลักสูตรวิชาการภายในสภาบันเดียวกัน

 

- แบบวีซ่านักศึกษา F-1 มักจะจำเป็นต้องใช้ในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรและศูนย์ข้อมูลการศึกษา หรือศูนย์แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนในการขอวีซ่า

 

การศึกษาระยะไกล

 

- การศึกษาระยะไกลคือการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาและผู้สอนในหลักสูตรไม่ได้อยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน และในเวลาเดียวกัน การศึกษาระยะไกลอาจจะบรรลุผลสำเร็จได้ในหลายวิธีการ

 

- มีหลักสูตรการศึกษาทางไกลหลายระดับและหลายสถาบันซึ่งจัดหลักสูตรเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา

 

- นักศึกษามีแรงจูงใจต่างกันในการเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกล แต่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกลทุกคนจำเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัว และสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระและสามารถที่จะทำงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ นักศึกาควรมีทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เช่นเดียวกับการเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคเมื่อนักศึกษาต้องการ

 

- ความแตกต่างในเรื่องของเวลาระหว่างประเทศ หรือข้อกำหนดให้เข้าเรียนเป็นครั้งคราว ณ วิทยาเขตในสหรัฐอเมริกาจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักศึกษาบางคนที่จะเรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกล

 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรการศึกษาทางไกลจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในวิทยาเขต นอกจากนี้ขั้นตอนการสมัครมักจะเป็นเช่นเดียวกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในวิทยาเขต

 

- คุณภาพและคุณค่าของหลักสูตรควรจะได้รับการตรวจสอบในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตร การจ้างงานของผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและการยอมรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาในประเทศของนักศึกษาเอง นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ปริญญาของตนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศตนหรือของสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาอื่นและนายจ้างในภาคเอกชนหลายแห่ง

 

- นายจ้างให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักสูตรทางไกล ดังนั้น ก่อนการลงทะเบียน นักศึกษาควรจะตรวจสอบก่อนว่าหลักสูตรดังกล่าวมีวิธีประกันว่านักศึกษาจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและเข้ารับการทดสอบได้ด้วยตัวเอง

 

- ถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่า การศึกษาทางไกลจะเป็นผลดีสำหรับคุณ และคุณทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดคร่าวๆ ไว้ในบทนี้แล้ว การเรียนรู้ทางไกลจะสามารถปูทางไปสู่ประสบการณ์ทางการศึกษาที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จ

 

 


การรับรองวิทยฐานะ

 

- การรับรองวิทยฐานะเป็นระบบการรับรองและการประกันคุณภาพสำหรับสถาบันและหลักสูตรในสหรัฐอเมริกา

 

- การรับรองวิทยฐานะในสหรัฐอเมริกาเป็นกระบวนการที่กระทำโดยความสมัครใจ และต่างจากประเทศอื่น คือมิได้ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เช่นกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ การออกใบอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐนั้นต่างจากการรับรองวิทยฐานะ

 

- การรับรองปริญญาสหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นมักตัดสินจากสถานะของการรับรองวิทยฐานะของสถาบันหรือของหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาต่างชาติควรตรวจสอบกับกระทรวงศึกาธิการ สภาอุดมศึกษาหรือองค์กรควบคุมอื่นๆ ของประเทศตนในเรื่องข้อบังคับของการรับรองปริญญาของสหรัฐอเมริกา

 

- กระบวนการรับรองวิทยฐานะกำหนดให้สถาบันต้องมีพันธกิจที่เหมาะสม เพื่อควบคุมทรัพยากร เพื่อบรรลุพันธกิจนั้น ดำเนินตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิผล และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าจะดำเนินพันธกิจให้ลุล่วงต่อไปในอนาคตอันใกล้ องค์กรรับรองวิทยฐานะยังต้องมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาสถาบันที่เป็นสมาชิกของตนอีกด้วย

 

- ข้อกำหนดขององค์กรรับรองวิทยฐานะมีความแตกต่างกันแต่ทุกองค์กรกำหนดให้สถาบันหรือหลักสูตรต่างๆ ต้องทำหารประเมินตนเองอย่างละเอียด และเสนอรายงานผลการประเมินให้องค์กรรับรองวิทยฐานะเห็นชอบ กระบวนการรับรองวิทยฐานะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และประกอบไปด้วยรายงานและการตรวจสอบต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีการรักษามาตรฐาน

 

- การรับรองวิทยฐานะสามารถทำได้ในรูปแบบสถาบัน โดยครอบคลุมสถาบันทั้งหมด หรือแบบเฉพาะหลักสูตร (บางครั้งเรียกว่า การรับรองวิทยฐานะวิชาชีพ หรือการรับรองวิทยฐานะเฉพาะทาง) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรหรือภาควิชาภายในสถาบันหนึ่ง โดยมีองค์กรรับรองวิทยฐานะจำนวนมากที่ดำเนินการรับรองวิทยฐานะในแต่ละประเภท

 

- องค์กรรับรองวิทยฐานะสถาบัน ได้รับการรับรองโดย The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) และ/หรือ กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ

 

- การรับรองวิทยฐานะสถาบันอาจเป็นระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศแต่เป็นส่วนน้อย หากสถาบันหนึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับประเทศ นักศึกษาควรตรวจสอบว่าปริญญาหรือหน่วยกิตที่ตนได้รับนั้น จะได้รับการยอมรับจากผู้ใด เนื่องจากการยอมรับนั้นมีความหลากหลาย

 

- องค์กรรับรองวิทยฐานะหลักสูตร เป็นองค์กรที่ได้การรับรองโดย CHEA หรือเป็นสมาชิกของ The Association of Specialized and Programmatic Accreditors (ASPA) การรับรองวิทยฐานะหลักสูตรระดับปริญญา ภาควิชา หรือคณะต่างๆ อาจเป็นหนึ่งในข้อบังคับสำหรับการประกอบวิชาชีพบางสาขา

 

เตรียมพร้อมที่จะไป 

  
การวางแผนก่อนออกเดินทาง

 

- จัดรวบรวมเอกสาร (ทางกฎหมาย การแพทย์ และการศึกษา) ที่คุณจำเป็นต้องนำไปด้วย

 

- ประมินความต้องการทางการเงิน ทั้งในระยะยาวและเมื่อคุณไปถึงในสหรัฐขณะที่คุณกำลังเปิดบัญชีกับธนาคารสหรัฐ สิ่งนี้จะเป็นหลักประกันว่าคุณได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินพอเพียงเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้

 

- ศึกษาเรื่องกรรม์ประกันสุขภาพในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในสหรัฐ ขอให้คำนึงถึงข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเกี่ยวกับการคุ้มครองขั้นต่ำสุดและให้หากรมธรรม์ที่จะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งสนองต่อความจำเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

 

- ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของคุณในสหรัฐทั้งในด้านวิชาการและส่วนตัว ให้พิจารณาหนทางที่จะปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณเพื่อที่คุณจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมใหม่ของคุณ

 

วีซ่านักเรียนของคุณ

 

- ยื่นขอวีซ่านักเรียนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่คุณวางแผนไว้

 

- ศึกษาขั้นตอนการยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานออกวีซ่าที่คุณจะไปยื่นขอ

 

- ให้แน่ใจว่ามีเอกสารที่กำหนดไว้ทั้งหมดเมื่อไปยื่นขอวีซ่า

 

- เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิดของคุณ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภูมิหลังทางการศึกษาโปรแกรมในสหรัฐที่คุณได้รับให้เข้าศึกษา ความสามารถทางการเงิน และผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ของคุณ

 

- ถ้าคุณเป็นพลเมืองแคนาดา ให้นำเอกสารทั้งหมดติดตัวไปด้วยเพื่อให้ตรวจสอบ ณ จุดที่เข้าไปในสหรัฐ

 

- ถ้าขณะนี้คุณอยู่ในสหรัฐด้วยสถานภาพแบบ F-1, M-1 หรือ J-1 ทางสถาบันใหม่ของคุณจำเป็นจะต้องแจ้งหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องเรื่องการโอนย้ายสถานภาพของคุณ ขอให้แน่ใจว่าคุณต้องไปที่สำนักงานนักศึกษานานาชาติที่สถาบันใหม่ของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้

 

การเดินทางไปและการไปถึงสหรัฐ

 

- หาทางที่ดีที่สุดที่จะไปถึงจุดปลายทางสุดท้ายในสหรัฐ

 

- จัดเตรียมการเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทางให้ดี เฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะเดินทางระหว่างช่วงที่มีคนนิยมเดินทางมาก

 

- พิจารณาให้ดีว่าสิ่งใดที่คุณควรนำไปด้วยและสิ่งใดควรทิ้งไว้ที่บ้าน

 

- ติดป้ายที่มีชื่อของคุณและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านในและด้านนอกกระเป๋าของคุณ

 

- จัดของใช้ส่วนตัวไว้ในกระเป่าเดินทางที่ถือติดตัวเพื่อต้องใช้ในกรณีที่กระเป๋าใบใหญ่สูญหายชั่วคราวในช่วงส่งผ่าน

 

- ให้หมายเลขติดต่อกับครอบครัวของคุณ เช่น ของสำนักงานนักศึกษานานาชาติ

 

- ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้อยู่กับตัว (ไม่ใช่ในกระเป๋าที่เช็คขึ้นเครื่อง) ขณะออกเดินทาง

 

o หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า

 

o แบบฟอร์ม I-20 หรือ DS-2019

 

o เงินจำนวนที่พอเพียงซึ่งเป็นเช็๕เดินทาง

 

o บัตรเครดิต ถ้าคุณมี

 

o เงินสดสหรัฐจำนวนเล็กน้อย

 

o บัตรประกัน

 

o จดหมายการรับเข้าศึกษาและเอกสารสำคัญอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยของคุณ

 

o ใบรับรองผลการศึกษาอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณ

 

o ที่อยู่ที่สำคัญต่างๆ

 

o ใบรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสารด้านสุขอนามัยอื่นๆ

 

o ทะเบียนสมรส

 

o สูติบัตรของคุณ คู่สมรส และบุตร

 

o ใบขับขี่นานาชาติ

 

- เตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมสำหรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

- รู้ล่วงหน้าว่าคุณจะเดินทางจากจุดเข้าประเทศสหรัฐไปยังจุดปลายทางสุดท้ายของคุณได้อย่างไร

 

- มีแผนล่วงหน้าสำหรับพักค้างคืนในเมืองระหว่างทางรวมทั้งที่พักคืนแรกที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณ สิ่งนี้จะช่วยได้เป็นพิเศษในกรณีที่คุณต้องพบกับความล่าช้าในการเดินทาง

 

เริ่มต้นการศึกษาของคุณในสหรัฐ

 

- ใช้เวลา 2-3 วันแรกเมื่อคุณเดินทางไปถึงเพื่อทำความรู้จักกับวิทยาเขต พบปะกับผู้คนใหม่ๆ และปรับตัวให้ชินกับสถาบันการศึกษาใหม่

 

- ใช้ประโยชน์จากที่ปรึกษาทางการศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณวางแผนกำหนดการในภาคการศึกษาแรก และเพื่อช่วยคุณวางแผนสำหรับภาคการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาพิเศษในอนาคต

 

- รู้ว่าคณะวิชาและเจ้าหน้าที่ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณ แต่พวกเขาจะไม่ทึกทักเอาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ เว้นแต่คุณจะร้องขอ

 

- เข้าร่วมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบัน

 

- ลงชื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบัน

 

- ลงชื่อในชั้นเรียนพิเศษ หรือการประชุมต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

 

- ทำความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์แห่งเกียรติยศของโรงเรียนหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของนักศึกษา

 

หาที่พัก

 

- ศึกษาดูเกี่ยวกับทางเลือกที่พักหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของคุณ

 

- ที่พักในวิทยาเขตและบ้านพักสำหรับครอบครัวและนักศึกษาที่สมรสแล้ว อาจเป็นที่ต้องการมาก จงสมัครแต่เนิ่นๆ

 

- เมื่อเลือกที่พักในวิทยาเขต ให้เลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

 

- หากคุณตัดสินใจจะพักอยู่นอกวิทยาเขต ให้ปรึกษาสำนักงานจัดหาที่พักที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อขอคำแนะนำ

 

- พิจารณาทบทวนข้อตกลงเช่าบ้านและสัญญาเช่าอย่างรอบคอบ และจะไม่เซ็นต์ชื่อในข้อตกลง หากมีบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจหรือที่คุณไม่เห็นพ้องด้วย

 

- พิจารณาเลือกรับประทานอาหารชุดที่มีหลากหลายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องคำนึงว่าคุณมีที่พักแบบใด

 

ข้อมูลในทางปฏิบัติสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน

 

- ตรวจสอบธนาคารแห่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย หรือบนอืนเทอร์เน็ต เพื่อพิจารณาว่าธนาคารใดจะสนองความต้องการของคุณดีที่สุด

 

- มีบริการโทรศัพท์และไปรษณีย์หลากหลายในสหรัฐ

 

- อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับในชุมชนของคุณ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้หลังจากเดินทางถึงมหาวิทยาลัยทันที เพื่อทราบว่าจะไปที่ใดเวลาเจ็บป่าวย

 

- ก่อนซื้อรถยนต์ ให้ตัดสินใจดูว่ารถยนต์นั้นเป็นแบบพาหนะขนส่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับคุณหรือไม่ หากคุณเลือกที่จะซื้อรถยนต์ ให้ขอรับใบขับขี่จากรัฐที่คุณอาศัยอยู่

 

- สหรัฐเป็นประเทสที่มีความหลากหลายและน่าสนใจที่คุณอาจต้องการสำรวจ ให้สอบถามบริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นของคุณ เกี่ยวกับการขายและการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมองหาข้อเสนอพิเศษที่ให้แก่ผู้มาเยือนนานาชาติ ก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปสหรัฐ

 

- การใช้ความระมัดระวังและสามัญสำนึกจะช่วยให้คุณปลอดภัยในเมืองใหม่ของคุณ

 

- ใช้ข้อได้เปรียบของกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนและมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมชมรมและกีฬา กิจกรรมจะช่วยให้คุณได้พบปะผู้คน ผูกมิตร และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและผู้คนในบ้านใหม่ของคุณมากขึ้น

 

- ที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติจะมีข้อมูลเพื่อช่วยให้การโยกย้ายครอบครัวคุณไปยังบ้านใหม่ง่ายขึ้นรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในท้องถิ่นและโอกาสสำหรับคู่สมรสที่ติดตามไปด้วยจะได้มีความกระตือรือล้น และต้นพบความสนใจใหม่ๆ

 

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่

 

- ถ้าเป็นไปได้ให้วางแผนไปถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของคุณก่อนเริ่มการปฐมนิเทศหลายๆวัน เพื่อให้ตัวคุณฟื้นจากอาการเจ๊ทแล็ก

 

- แม้ภาษาอังกฤษของคุณจะไม่ดี คุณอาจพบปัญหาด้านภาษาบ้างเมื่อไปถึงครั้งแรก เนื่องจากภาษาอังกฤษของชาวอเมริกันเป็นภาษาสนทนาแบบธรรมดามาก ไม่ต้องกลัวที่จะขอให้ผู้คนพูดช้าลง หรืออธิบายสิ่งที่พวกเขากำลังพูด จนกว่าคุณจะรู้สึกสบายกับภาษาท้องถิ่น

 

- นักศึกษานานาชาติทุกคนจะพบกับการช็อคทางวัฒนธรรมเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศใหม่ครั้งแรก คุณสามารถผ่อนคลายอาการนี้ได้บ้างโดยรับรู้ถึงอาการที่เกิดขึ้น การได้เข้าไปเกี่ยวข้อง และโดยทำตัวให้กระตือรือล้นในชุมชนใหม่ของคุณ

 

- การบรรยายถึงชาวอเมริกัน ?ตามแบบฉบับ? เป็นเรื่องยาก เนื่องจากสหรัฐเป็นสังคมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม คุณจะพบว่าชาวอเมริกันยอมรับความเป็นปัจเจกชนและการแข่งขัน ซึ่งมักมีอิทธิพลต่อแนวคิดของพวกเขาในเรื่องความสำเร็จ

 

- ทำความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมทางสังคมอเมริกันที่อาจแตกต่างจากในประเทศของคุณ การเข้าใจความแจกจ่างเหล่านี้จะช่วยให้ช่วงปรับตัวของคุณง่ายขึ้นและช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ลำบากใจและความเข้าใจผิด

 

- หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในครอบครัวขณะคุณอยู่ที่โรงเรียน จงระลึกไว้ว่ายังมีผู้คนที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของคุณที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ และช่วยคุณตัดสินใจในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การเดินทางกลับบ้านไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในทุกเหตุการณ์

 

 

ข้อมูลจาก: โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อสหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ (US Watch) http://www.uswatch.in.th/


 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...