การศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานับเป็นเป็นภาคธุรกิจบริการส่งออกที่มีความสำคัญของสหรัฐฯ จนแทบจะเรียกได้ว่าสหรัฐฯเองมีบทบาทผูกขาดด้านนี้ ด้วยองค์ประกอบความพร้อมและความดีเด่นด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในหลากหลายสาขา ยังคงดึงดูดให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆคงเลือกเรียนต่อในสหรัฐฯเป็นอันดับต้นๆ หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทส่งเสริมแะสนับสนุนการส่งออกการศึกษา คือ กรมการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs-ECA)

ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯโดยมีการดำเนินการผ่านหน่วยงานองค์กรหรือเครือข่ายด้านการศึกษาของสหรัฐฯต่างๆ นอกจากนี้การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นวิธีการที่สหรัฐฯใช้ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น เช่นการให้ทุน Marshall Fellowships และ Fulbright Fellowships ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระดับประชาชนทาง ความคิด ภาษา วัฒนธรรม และนำมาสู่ความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ปธน.บุชเสนอแผนการ Critical Languages Initiative ที่สนับสนุนการสอนภาษาสำคัญต่างๆของโลกตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆเข้าทำงานในหน่วยการต่างประเทศ กลาโหมและหน่วยข่าวกรอง โดยรมต.ต่างประเทศ Condoleezza Rice แถลงในการเปิดการประชุมผู้นำมหาวิทยาลัยระดับชาติ เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2549 การประชุมดังกล่าว จัดโดย ECA เพื่อเน้นสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสถาบันต่างๆ สร้างความเข้มแข็งในระดับระหว่างประเทศ และเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ การประชุมมุ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนนำไปสู่อนาคตของสหรัฐฯในการศึกษาระดับโลก โดยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆต้องถือเป็นผลประโยชน์นร่วมกันในการดึงดูดนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติเข้ามาศึกษาในสหรัฐฯ รวมทั้งการสนับสนุนให้นักศึกษาอเมริกันมีโอกาสศึกษาในต่างประเทศเช่นกัน

 

ข้อมูลจากการสำรวจจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในสหรัฐฯปีการศึกษา 2547/48 มีทั้งสิ้น 565,039คน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 1% นับเป็นปีที่6 ติดต่อกันแล้วที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯเกินกว่า 500,000 คน แม้ว่าจำนวนนักศึกษาปีทีแล้วก็ลดลงราว 2.4%การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติลดลงอันผลมาจากความยากลำบากในการขอวีซ่าโดยเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและมุมมองที่ว่าเป็นการยากที่จะเข้าศึกษาในสหรัฐฯ อีกทั้งประเทศต่างๆก็มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกมากขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาในประเทศตน นางสาว Dina Habib Powell ผู้ช่วยรมต.ต่างประเทศ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ให้ความเห็นว่า สหรัฐฯยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและสหรัฐฯก็ยังคงต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้การที่จำวนนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใน non-degree program ก็ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายและยืดหยุ่นของระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสหรัฐฯที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างดี

 

ในปี 2547/2548 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย (80,466 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% แต่แนวโน้มลดลงจากเดิมมาก ที่เคยเพิ่มในอัตราปีละ 12% (2546/47) 23% (2545/46) และ 29%(2544/45), จีน (62,523 คน เเพิ่มขึ้น 1 % หลังจากที่ปีก่อนลดลง 5%), เกาหลีใต้ (53,358. คน เเพิ่มขึ้น 2%), ญี่ปุ่น (42,215 คน เเพิ่มขึ้น 3%), แคนาดา (28,140 คน เพิ่มขึ้น 4%) ทั้งนี้จำนวนนักศึกษาจากไทยอยู่อันดับที่ 10 ส่วนประเทศที่จำนวนนักศึกษาลดลงมากที่สุดคือ ปากีสถาน 14%, อินโดนีเซีย 13% และ เคนยา 9% ในภาพรวมจะเห็นว่า นักศึกษาจากทวีปเอเชียมีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 0.3% และคิดเป็น 58% ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ขณะที่นักศึกษาจาก ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกามีจำนวนลดลง 3%, 2%, 5% และ 3% ตามลำดับ แต่ถูกทดแทนด้วยนักศึกษาจากอเมริกาเหนือที่เพิ่มขึ้นถึง 4%

 

มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดได้แก่ University of Southern California (6,846 คน) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 อันดับต่อมาได้แก่ University of Illinois at Urbana-Champaign (5,560 คน), University of Texas at Austin (5,333 คน), Columbia University (5,278 คน), New York University (5,140 คน) โดยรัฐที่มีนักศึกษาต่างชาติมากสุดได้แก่ California (75,032 คน, ลดลง 3%), New York (61,944คน, ลดลง 2%), Texas (47,367คน, เพิ่มขึ้น 5%), Massachusetts (27,985คน, ลดลง 2%) และ Florida (26,264คน, เพิ่มขึ้น 2%)

 

สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุดได้แก่ ด้านธุรกิจและการจัดการ (18%), ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (16.5%) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (9%), แต่แนวโน้มของ 3 สาขานี้ลดลง 8%, 2% และ 25% ตามลำดับ ส่วนสาขาที่มีนักศึกษามากขึ้นได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (เพิ่มขึ้น11%), วิชาชีพด้านสุขภาพ (เพิ่มขึ้น2%), ภาษาอังกฤษ (เพิ่มขึ้น8%) และด้านเกษตรกรรม (เพิ่มขึ้น3%)

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัย ลดลงถึง 6% ขณะที่สถาบันระดับปริญญาโท(Master?s), ประกาศนียบัตร (Baccalaureate), อนุปริญญา (Associates) สถาบันทางวิชาชีพ (Specialized Institution) มากขึ้น และยังพบว่านักศึกษาต่างชาติมาเรียนในสหรัฐฯระดับปริญญาลดลง ขณะที่การเรียน ระดับไม่ใช่ปริญญา (non-degree studies), การฝึกในทางปฏิบัติ (practical training) และ โปรแกรมภาษาอังกฤษมีเพิ่มมากขึ้น

 

จากข้อมูลของ Association of International Educators (NAFSA) นักศึกษาต่างชาติ นำเงินตราเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐฯทั้งสิ้น 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่ผ่านมา โดยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยสถิติปี 2547/48 พบว่าเป็นการ 72% ของนักศึกษาใช้เงินส่วนตัว ครอบครัว หรือจากแหล่งทุนนอกสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจในหลายประเทศทำให้นักศึกษาต่างชาติหันไปเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือประเทศอี่นที่ไม่ใช่สหรัฐฯมากขึ้น อย่างไรก็ดี การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐฯ ยังคงเป็นภาคธุรกิจบริการส่งออกใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 จากการจัดอันดับของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

 

ข้อมูลจาก: โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อสหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ (US Watch) http://www.uswatch.in.th/

 

*อ้างจากข้อมูลใน The Open Doors report จัดทำโดย the Institute of International Education เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรในด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาละวัฒนธรรม ซึ่งมีการสำรวจทางสถิติประจำปีเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯมาตั้งแต่ปี 2492 ร่วมกับ U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs รายละเอียดของผลการสำรวจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.opendoors.iienetwork.org

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...