๑. คำถามเกี่ยวกับการเข้าเมือง

๒. คำถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

๓. คำถามเกี่ยวกับการขอสูติบัตร

๔. คำถามเกี่ยวกับการขอมรณบัตร

๕. คำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

๖. คำถามเกี่ยวกับทะเบียนหย่า

๗. คำถามเกี่ยวกับการได้หรือสละสัญชาติ

๘. คำถามเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร

๙. คำถามเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๑๐. คำถามเกี่ยวกับวีซ่า

๑๑. คำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา

๑. คำถามเกี่ยวกับการเข้าเมือง

๑.๑ คำถาม สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองอย่างไร

คำตอบ สถานเอกอัครราชทูตมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจลงตรา (หรือออกวีซ่า) แก่คนต่างชาติเพื่ออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย แต่การอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราขาเข้าในหนังสือเดินทางซึ่งระบุวันที่เดินทางถึงและวันสุดท้ายที่สามารถพำนักในประเทศไทย

๑.๒ คำถาม คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทย หากต้องการจะ

อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ ท่านสามารถติดต่อและยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ซึ่งมีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มิฉะนั้น หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจะ

ถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท

. คำถาม คนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หากต้องการพำนักในประเทศไทยเกินกว่า ๓๐ วัน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ท่านต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย หากท่าน

ต้องการพำนักในประเทศไทยเกิน ๓๐ วันแต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ท่านสามารถขอวีซ่าประเภท Tourist Visa ค่าธรรมเนียม ๓๕.- ดอลลาร์สหรัฐ และหากท่านต้องการพำนักในประเทศไทยเกินกว่า ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ท่านสามารถขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa รหัส O ค่าธรรมเนียม ๖๕.- ดอลลาร์สหรัฐ หลักฐานที่ใช้แสดงในการขอวีซ่าคือ เอกสารไทย อาทิ หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประชาชนไทย

. คำถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

๒.๑ คำถาม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเก่าอย่างไร

คำตอบ หนังสือเดินทางไทยในปัจจุบันเป็นแบบใหม่ที่เรียกว่า หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม คือ มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่ รูปใบหน้าและลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

๒.๒ คำถาม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเก่าอย่างไร

คำตอบ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง ทำให้หนังสือเดินทางไทยน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มจำนวนหน้าจากเดิม ๓๒ หน้าเป็น ๕๐ หน้า

๒.๓ คำถาม การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถขอทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ผู้ยื่นขอจะต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อทำการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ รูปใบหน้าและลายนิ้วมือ

๒.๔ คำถาม จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้างในสหรัฐฯ

คำตอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส หรือขอรับบริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการคนไทยที่อาศัยอยู่ในมลรัฐที่อยู่ห่างไกล

๒.๕ คำถาม จะมายื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในช่วงเวลาใดบ้าง

คำตอบ ติดต่อยื่นคำขอได้ระหว่างเวลา ๙.๐๐๑๒.๓๐ น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

๒.๖ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

 

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๒.๗ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร

คำตอบ ๓๕ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี หรือ

Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

๒.๘ คำถาม หากประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ ชำระค่าแสตมป์ ๑๘.๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี (มีซองและแสตมป์เตรียมไว้ให้)

๒.๙ คำถาม หนังสือเดินทางหมดอายุนานหลายปีแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเท่าไร

คำตอบ ไม่มีค่าปรับ

๒.๑๐ คำถาม ควรยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนหมดอายุนานเท่าใด

คำตอบ ไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดขึ้นอยู่กับผู้ยื่นคำร้องเอง แต่แนะนำให้ยื่นขอล่วงหน้าก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาในการให้วีซ่าแก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง ที่มีอายุ ๖ เดือนขึ้นไปเท่านั้น

๒.๑๑ คำถาม หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือน จะใช้เดินทางไม่ได้จริงหรือไม่

คำตอบ จริง เนื่องจากสายการบินระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักจะถือเป็นแนวปฏิบัติสากลที่จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือนเดินทาง นอกจากนี้ บางสายการบินยังใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการเดินทางกลับประเทศที่เป็นต้นกำเนิดด้วย ดังนั้น ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือน และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบกับทางสายการบินก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๑๒ คำถาม ระยะเวลาที่ใช้ในการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ ใช้เวลาประมาณ ๓-๕ สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ขอรับเล่มด้วยตนเองหรือรับเล่มทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่ให้ผู้อื่นรับเล่มแทนที่กรมการกงสุลในประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาที่ผู้รับเล่มส่งหนังสือเดินทางให้ท่าน)

 

๒.๑๓ คำถาม การทำหนังสือเดินทางต้องนำรูปถ่ายมาหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปลงในหนังสือเดินทาง

๒.๑๔ คำถาม บัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุแล้ว จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ใช้ได้ แต่ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๒.๑๕ คำถาม ถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้าน แต่เป็นแบบเก่าที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงจะต้องเป็นแบบที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเท่านั้น กรุณาติดต่อญาติของท่านที่ประเทศไทยให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านแบบใหม่ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักมาให้

๒.๑๖ คำถาม ในการทำหนังสือเดินทาง ใช้ใบขับขี่ไทยแทนบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้

๒.๑๗ คำถาม บัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ สามารถใช้ยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนไทยมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

.๑๘ คำถาม กงสุลสัญจร คืออะไร

คำตอบ คณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เดินทางไปให้บริการคนไทยในต่างรัฐ โดยการให้บริการครอบคลุมถึงการรับคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และงานกงสุลอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการกรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อยู่ใกล้ท่าน

๒.๑๙ คำถาม จะมายื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการกงสุลสัญจรต้องนัดหมายหรือไม่

คำตอบ ควรจะขอลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายก่อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ไม่ได้ขอลงทะเบียนนัดหมายต้องใช้เวลารอนาน นอกจากนั้นในการลงทะเบียนนัดหมายจะต้องส่งเอกสารให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการประกันว่า หากเอกสารถูกต้องท่านสามารถทำหนังสือเดินทางในวันดังกล่าวได้

๒.๒๐ คำถาม การขอลงทะเบียนนัดหมายในการให้บริการกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ กรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารประกอบส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทางแฟกซ์ที่หมายเลข (๒๐๒) ๙๔๔ ๓๖๔๑ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรและผลการลงทะเบียนนัดหมาย ดูได้ที่

www.thaiembdc.org/consular หัวข้อ mobile service

๒.๒๑ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี หรือยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาสูติบัตรไทยของผู้เยาว์ จำนวน ๑ ชุด หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศและยังมิได้ทำสูติบัตรไทย

บิดามารดาจะต้องติดต่อขอทำสูติบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่เด็กเกิดก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

๖. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จำนวน ๑ ชุด

๗. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๒ คำถาม ในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) ผู้เยาว์จะต้องมายื่นด้วยตนเองหรือไม่

คำตอบ ผู้เยาว์จะต้องมาด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา

๒.๒๓ คำถาม หากประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ ในสหรัฐฯ แต่บิดาและ/หรือมารดาอยู่ที่ประเทศไทยมาลงนามให้ความยินยอมไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจของบิดาและ/หรือมารดา สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งรับรองโดยอำเภอ/สำนักงานเขต หรือกรมการกงสุล (หนังสือให้ความยินยอมฯ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน)


๒.๒๔ คำถาม หากประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ ในประเทศไทย

แต่บิดาและ/หรือมารดาอยู่ในสหรัฐฯ จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความยินยอม

คำตอบ จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจจากบิดาและ/หรือมารดาสำหรับทำ

หนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ (หนังสือให้ความยินยอมฯ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน)

๒.๒๕ คำถาม การขอรับรองหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ และรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

. คำร้องนิติกรณ์ ๑ ชุด

. หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ โดยสามารถ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

. หนังสือเดินทางต้นฉบับที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและ/หรือมารดาผู้ยื่นขอรับรองฯ

. ค่าธรรมเนียม ๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี หรือจ่าย Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

๒.๒๖ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพระภิกษุสามเณร ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๕. ใบสุทธิพระภิกษุ/สามเณร

๖. หนังสือแจ้งมติจากมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ที่อนุมัติให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อใน

ต่างประเทศ

๗. หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทางต้องมีสำเนาใบแต่งตั้งสมณศักดิ์

หรือใบตราตั้ง หรือใบเปรียญ

-

๒.๒๗ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๕. หนังสือแจ้งขอต่ออายุจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐ (ก.พ.) หรือจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดในกรณีที่มิได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. (โดยหนังสือดังกล่าวขอให้ระบุด้วยว่า

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเมื่อใด)

.๒๘ คำถาม ถ้าต้องการติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อขอหนังสือแจ้ง

ขอต่ออายุหนังสือเดินทางได้ที่ไหน

คำตอบ Office of Educational Affairs

1906 23rd Street, N.W. Washington D.C. 20008 - 1631

โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๖๗ ๘๐๑๐ โทรสาร (๒๐๒) ๒๖๕ ๗๒๓๙

เว็บไซต์ www.oeadc.org อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.๒๙ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางกรณีหนังสือเดินทางหาย จะต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. กรอกเอกสารจำนวน ๒ ชุด ได้แก่ บันทึกการสอบสวน และคำให้การหนังสือเดินทางสูญหาย

๓. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ

๔. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน

๑๓ หลัก (กรณีไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นขอหนังสือ

เดินทางใหม่)

๒.๓๐ คำถาม หนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศใดได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่า

คำตอบ สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

หมายเหตุ
๑.   ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น  ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถ  เดินทางเข้ากัมพูชา  โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา  โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๒.   ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออก ได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ในการเดินทางเข้าไต้หวัน                                                                                                                  
ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒.๓๑ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่

คำตอบ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม

๒.๓๒ คำถาม กรณีหนังสือเดินทางหาย ทำไมต้องไปแจ้งความ

คำตอบ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานว่าท่านมิได้นำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบและ เพื่อป้องกันกรณีที่อาจมีผู้นำหนังสือเดินทางที่หายไปใช้ประโยชน์

๒.๓๓ คำถาม บุคคลต้องห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือผู้ที่มีคดีอยู่ที่ประเทศไทย

จะแก้ไขคดีได้อย่างไร

คำตอบ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๖๖) ๒ ๕๗๕ ๑๐๓๑ หรือ (๖๖) ๒ ๙๘๑ ๗๒๗๒

๓. คำถามเกี่ยวกับการขอใบสูติบัตร

๓.๑ คำถาม บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่

คำตอบ ได้


 

๓.๒ คำถาม ในการออกสูติบัตร เด็กจะใช้นามสกุลของมารดาหรือบิดา

คำตอบ กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา แต่หากทั้งบิดาและมารดายินยอมเด็กจะใช้ชื่อสกุลของมารดาก็ได้ (สถานเอกอัครราชทูตต้องสอบปากคำและบันทึกไว้)

กรณีบิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว ให้ใช้ชื่อสกุลมารดา แต่หากจะใช้ชื่อสกุลของบิดา ทั้งบิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมก่อน และหากใบสูติบัตรท้องถิ่นของบุตรใช้นามสกุลบิดา ให้นายทะเบียนสอบปากคำมารดาว่ายินยอมให้บุตรใช้นามสกุล

บิดาหรือไม่

๓.๓ คำถาม หากบิดาเป็นชาวจีน บุตรต้องใช้คำว่า แซ่ หน้าชื่อสกุลหรือไม่

คำตอบ ชื่อสกุลของบุตรต้องพิจารณาจากชื่อสกุลที่แท้จริงของบิดาตามหลักฐานเอกสารของบิดา หากชื่อสกุลของบิดามีคำว่า แซ่ปรากฎอยู่ ชื่อสกุลบุตรก็ต้องมีคำว่า แซ่ หากไม่มี แซ่ ชื่อสกุลบุตรก็จะต้องไม่มี แซ่

๓.๔ คำถาม สถานเอกอัครราชทูตได้ออกสูติบัตรให้แก่ผู้ร้อง ต่อมาผู้ร้องพบว่ามีรายการใน

สูติบัตรผิดพลาด และผู้ร้องนั้นได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในไทยแล้ว การแก้ไขรายการที่ผิดพลาด ต้องทำอย่างไร

คำตอบ กรณีรายการผิดพลาดเกิดจากความบกพร่องของนายทะเบียนในขณะรับแจ้งเกิด เช่น ลงรายการไม่ครบถ้วน หรือลงรายการผิดพลาดไม่ตรงกับหลักฐานประกอบคำร้อง นายทะเบียนของสถานเอกอัครราชทูตสามารถแก้ไขรายการในสูติบัตรได้ แต่หากเป็นการแก้ไขรายการที่ผิดไปจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องฯ นำมาแสดงขณะแจ้งเกิด นายทะเบียนของสถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถแก้ไขได้

๔. คำถามเกี่ยวกับการขอใบมรณบัตร

๔.๑ คำถาม บุคคลต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในไทย เสียชีวิตในต่างประเทศโดยใบสำคัญถิ่นที่อยู่และเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวหมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตจะออกมรณบัตรให้ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ เพราะใบสำคัญถิ่นที่อยู่และเอกสารการเดินทางฯ มิใช่ประเด็นของการออกใบมรณบัตร ทั้งนี้ ขอให้หมายเหตุไว้บนใบมรณบัตรว่า บุคคลต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

. คำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

๕.๑ คำถาม กรณีจดทะเบียนสมรสในสหรัฐฯ ถ้าต้องการนำทะเบียนสมรสไปเปลี่ยนนามสกุลที่

อำเภอในประเทศไทย จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ ท่านต้องนำทะเบียนสมรสไปผ่านการรับรองความถูกต้อง (Legalization) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ นำทะเบียนสมรสของทางการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretaryหรือ State Authentication Authorities จดทะเบียนสมรสที่มลรัฐใด ต้องไปรับรองจากมลรัฐนั้นก่อน ซึ่งสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ :

http://travel.state.gov/about/info/customer/customer_๓๑๒.html

ขั้นตอนที่ นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากมลรัฐในขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่หน่วยงาน Department of State, Authentication Office, Washington D.C.สามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ :

Authentication Office

United State Department of State

518 23rd Street, N.W. SA-1

Washington D.C. 20520

Tel. -๘๐๐-๖๘๘-๙๘๘๙ #

(๒๐๒) ๖๔๗-๕๐๐๒

http://www.state.gov/m/a/auth/

ขั้นตอนที่ นำเอกสารที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ มาดำเนินการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งการยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำได้ ๒ วิธี คือ

- ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

วันจันทร์ วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

ค่าธรรมเนียม ๑๕ ดอลลาร์สหรัฐ ขอให้ท่านเตรียมเงินสดมาให้พอดี

- ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ :

The Royal Thai Embassy
Consular Section, Room 101
1024 Wisconsin Ave., N.W.
Washington D.C. 20007

ค่าธรรมเนียม ๑๕ ดอลลาร์สหรัฐ ขอให้ท่านจ่ายเป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

ขั้นตอนที่ นำเอกสารที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ ๑ แปลเป็นภาษาไทยและ

รับรองการแปลที่กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ หลังจากนั้นจึงนำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการต่อไป

๕.๒ คำถาม การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ คู่สมรสจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศนั้น แต่ส่งเอกสารการสมรสทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เนื่องจากในการรับจดทะเบียนสมรสนั้น ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานสองคน

. คำถาม สถานเอกอัครราชทูต สามารถออกหนังสือรับรองความเป็นโสดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้

. คำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนหย่า

๖.๑ คำถาม การจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ คู่หย่าจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้านายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศนั้น แต่ส่งเอกสารการหย่าทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เนื่องจากในการรับจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานสองคน

๖.๒ คำถาม หากต้องการจดทะเบียนหย่า โดยฝ่ายหญิงพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ส่วนฝ่ายชาย

พำนักอยู่ที่ประเทศไทยสามารถจดทะเบียนหย่าได้หรือไม่

คำตอบ ได้ โดยต่างฝ่ายต่างไปยื่นคำร้องขอหย่าพร้อมหนังสือสัญญาการหย่าต่อนายทะเบียนคนละสำนักทะเบียน โดยตกลงว่าคู่หย่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าก่อนที่สำนักทะเบียนใดและจะให้สำนักทะเบียนใดเป็นผู้จดทะเบียนให้ การหย่าโดยวิธีนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการจดทะเบียนแห่งที่สองเรียบร้อยแล้ว

การหย่าประเภทนี้เรียกว่า การหย่าต่างสำนัก ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ

๒-๓ เดือน

๗. คำถามเกี่ยวกับการสละสัญชาติไทย

๗.๑ คำถาม ผู้เยาว์ซึ่งอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี สามารถขอสละสัญชาติไทยด้วยตนเองได้หรือไม่

หากไม่ได้ จะให้มารดาเป็นผู้ขอสละสัญชาติแทนได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เพราะการสละสัญชาติไทยต้องกระทำเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และเนื่องจาก

การสละสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอสละสัญชาติแทนได้

 

๘. คำถามเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร

๘.๑ คำถาม เด็กที่ถือสัญชาติไทยตามมารดาไทยซึ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่

คำตอบ ต้องได้รับการเกณฑ์ทหาร โดยเมื่ออายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในประเทศไทย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยในการยื่นขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (หนังสือรับรองการศึกษาต้องระบุว่าผู้รัองกำลังศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่ เรียนอะไร ระดับอะไร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อใด)

๙. คำถามเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย

๙.๑ คำถาม คนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้านที่อยู่อาศัยได้หรือไม่

คำตอบ ได้ ถ้าบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวยังถือสัญชาติไทยอยู่โดยมิได้สละสัญชาติไทยแต่อย่างใด ก็มีสิทธิที่จะซื้อที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานที่ดินจะให้คนไทยและคู่สมรสที่เป็นต่างด้าวยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ว่าด้วยเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคนไทยเพียงฝ่ายเดียว

๙.๒ คำถาม คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้เพียงใด

คำตอบ คนต่างด้าวไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ยกเว้น ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินในฐานะทายาทโดยชอบธรรม และต้องไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

- เพื่ออยู่อาศัยต้องไม่เกิน ๑ ไร่/ครอบครัว

- เพื่อการพาณิชยกรรมต้องไม่เกิน ๑ ไร่

- เพื่อการอุตสาหกรรมต้องไม่เกิน ๑๐ ไร่

- เพื่อการเกษตรกรรมต้องไม่เกิน ๑๐ ไร่/ครอบครัว

- เพื่อการศาสนาต้องไม่เกิน ๑ ไร่

- เพื่อการกุศลและสาธารณะต้องไม่เกิน ๕ ไร่

- สุสานของตระกูลต้องไม่เกิน ½ ไร่

นอกจากนี้ นับแต่ปี ๒๕๔๒ คนต่างด้าวที่นำเงินมาลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน ๑ ไร่

๑๐. คำถามเกี่ยวกับวีซ่า

๑๐.๑ คำถาม ในการขอวีซ่าของทุกประเทศ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเท่าใด

คำตอบ หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

๑๐.๒ คำถาม คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ และต้องการเดินทางไปประเทศไทยด้วย

หนังสือเดินทางสหรัฐฯ จะต้องขอวีซ่าอย่างไร ใช้เอกสารใดบ้าง

คำตอบ ถ้าต้องการพำนักในประเทศไทยไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าต้องการพำนักฯ

มากกว่า ๓๐ วัน สามารถขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้พำนัก

๖๐ วัน ค่าธรรมเนียม ๓๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และในกรณีต้องการพำนักฯ เกินกว่า ๖๐ วัน สามารถขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Immigrant Visa) รหัส O ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้พำนัก ๙๐ วัน ค่าธรรมเนียม ๖๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ

คือ เอกสารแสดงตนว่าเป็นคนไทย อาทิ สำเนาหนังสือเดินทางไทย หรือสำเนาบัตรประชาชนไทย

(หมดอายุก็สามารถใช้ได้)

๑๑. คำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐฯ

๑๑.๒ คำถาม นักเรียนไทยที่เดินทางมาสหรัฐฯ ด้วยสถานะวีซ่า F1 สามารถทำงานได้หรือไม่

คำตอบ สถานะวีซ่า F1 ไม่สามารถทำงานได้ นอกจากทำงานใน campus หรือต้องขอ Optional

Practical Training (OPT) ซึ่งออกโดยกระทรวง Homeland Security เมื่อจบการศึกษาจึงจะทำงานนอก

Campus ได้

-----------------------------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...