๒.๑ คำถาม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเก่าอย่างไร

คำตอบ หนังสือเดินทางไทยในปัจจุบันเป็นแบบใหม่ที่เรียกว่า หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม คือ มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่ รูปใบหน้าและลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

๒.๒ คำถาม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเก่าอย่างไร

คำตอบ หนังสือ เดินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง ทำให้หนังสือเดินทางไทยน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มจำนวนหน้าจากเดิม ๓๒ หน้าเป็น ๕๐ หน้า

๒.๓ คำถาม การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถขอทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ผู้ยื่นขอจะต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อทำการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ รูปใบหน้าและลายนิ้วมือ

๒.๔ คำถาม จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้างในสหรัฐฯ

คำตอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส หรือขอรับบริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการคนไทยที่อาศัยอยู่ในมลรัฐที่อยู่ห่างไกล

๒.๕ คำถาม จะมายื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในช่วงเวลาใดบ้าง

คำตอบ ติดต่อยื่นคำขอได้ระหว่างเวลา ๙.๐๐๑๒.๓๐ น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

๒.๖ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

 

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๒.๗ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร

คำตอบ ๓๕ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี หรือ

Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

๒.๘ คำถาม หากประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ ชำระค่าแสตมป์ ๑๘.๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี (มีซองและแสตมป์เตรียมไว้ให้)

๒.๙ คำถาม หนังสือเดินทางหมดอายุนานหลายปีแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเท่าไร

คำตอบ ไม่มีค่าปรับ

๒.๑๐ คำถาม ควรยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนหมดอายุนานเท่าใด

คำตอบ ไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดขึ้นอยู่กับผู้ยื่นคำร้องเอง แต่แนะนำให้ยื่นขอล่วงหน้าก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาในการให้วีซ่าแก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง ที่มีอายุ ๖ เดือนขึ้นไปเท่านั้น

๒.๑๑ คำถาม หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือน จะใช้เดินทางไม่ได้จริงหรือไม่

คำตอบ จริง เนื่อง จากสายการบินระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักจะถือเป็นแนวปฏิบัติสากลที่จะไม่ อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือนเดินทาง นอกจากนี้ บางสายการบินยังใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการเดินทางกลับประเทศที่ เป็นต้นกำเนิดด้วย ดังนั้น ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือน้อยกว่า ๖ เดือน และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบกับทางสายการบินก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการเดินทางที่อาจจะ เกิดขึ้น

๒.๑๒ คำถาม ระยะเวลาที่ใช้ในการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ ใช้เวลาประมาณ ๓-๕ สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ขอรับเล่มด้วยตนเองหรือรับเล่มทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่ให้ผู้อื่นรับเล่มแทนที่กรมการกงสุลในประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาที่ผู้รับเล่มส่งหนังสือเดินทางให้ท่าน)

 

๒.๑๓ คำถาม การทำหนังสือเดินทางต้องนำรูปถ่ายมาหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปลงในหนังสือเดินทาง

๒.๑๔ คำถาม บัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุแล้ว จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ใช้ได้ แต่ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๒.๑๕ คำถาม ถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้าน แต่เป็นแบบเก่าที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงจะต้องเป็นแบบที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเท่านั้น กรุณาติดต่อญาติของท่านที่ประเทศไทยให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านแบบใหม่ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักมาให้

๒.๑๖ คำถาม ในการทำหนังสือเดินทาง ใช้ใบขับขี่ไทยแทนบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้

๒.๑๗ คำถาม บัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ สามารถใช้ยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนไทยมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

.๑๘ คำถาม กงสุลสัญจร คืออะไร

คำตอบ คณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เดินทางไปให้บริการคนไทยในต่างรัฐ โดยการให้บริการครอบคลุมถึงการรับคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และงานกงสุลอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการกรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อยู่ใกล้ท่าน

๒.๑๙ คำถาม จะมายื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการกงสุลสัญจรต้องนัดหมายหรือไม่

คำตอบ ควรจะขอลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายก่อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ไม่ได้ขอลงทะเบียนนัดหมายต้องใช้เวลารอนาน นอกจากนั้นใน การลงทะเบียนนัดหมายจะต้องส่งเอกสารให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการประกันว่า หากเอกสารถูกต้องท่านสามารถทำหนังสือเดินทางในวันดังกล่าวได้

๒.๒๐ คำถาม การขอลงทะเบียนนัดหมายในการให้บริการกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ กรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารประกอบส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทางแฟกซ์ที่หมายเลข (๒๐๒) ๙๔๔ ๓๖๔๑ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรและผลการลงทะเบียนนัดหมาย ดูได้ที่

www.thaiembdc.org/consular หัวข้อ mobile service

๒.๒๑ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี หรือยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาสูติบัตรไทยของผู้เยาว์ จำนวน ๑ ชุด หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศและยังมิได้ทำสูติบัตรไทย

บิดามารดาจะต้องติดต่อขอทำสูติบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่เด็กเกิดก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

๖. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จำนวน ๑ ชุด

๗. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๒ คำถาม ในการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) ผู้เยาว์จะต้องมายื่นด้วยตนเองหรือไม่

คำตอบ ผู้เยาว์จะต้องมาด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา

๒.๒๓ คำถาม หากประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ ในสหรัฐฯ แต่บิดาและ/หรือมารดาอยู่ที่ประเทศไทยมาลงนามให้ความยินยอมไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจของบิดาและ/หรือมารดา สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ พร้อม ด้วยสำเนาถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งรับรองโดยอำเภอ/สำนักงานเขต หรือกรมการกงสุล (หนังสือให้ความยินยอมฯ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน)


๒.๒๔ คำถาม หากประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ ในประเทศไทย

แต่บิดาและ/หรือมารดาอยู่ในสหรัฐฯ จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความยินยอม

คำตอบ จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจจากบิดาและ/หรือมารดาสำหรับทำ

หนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ (หนังสือให้ความยินยอมฯ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน)

๒.๒๕ คำถาม การขอรับรองหนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ และรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

. คำร้องนิติกรณ์ ๑ ชุด

. หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ โดยสามารถ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

. หนังสือเดินทางต้นฉบับที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและ/หรือมารดาผู้ยื่นขอรับรองฯ

. ค่าธรรมเนียม ๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินสดโดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี หรือจ่าย Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

๒.๒๖ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพระภิกษุสามเณร ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๕. ใบสุทธิพระภิกษุ/สามเณร

๖. หนังสือแจ้งมติจากมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ที่อนุมัติให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อใน

ต่างประเทศ

๗. หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทางต้องมีสำเนาใบแต่งตั้งสมณศักดิ์

หรือใบตราตั้ง หรือใบเปรียญ

-

๒.๒๗ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา ต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ปี จะต้องกรอกบันทึกการสอบสวนจำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือเดินทางต้นฉบับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน ๑ ชุด

๔. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๕. หนังสือแจ้งขอต่ออายุจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐ (ก.พ.) หรือจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดในกรณีที่มิได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. (โดยหนังสือดังกล่าวขอให้ระบุด้วยว่า

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเมื่อใด)

.๒๘ คำถาม ถ้าต้องการติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อขอหนังสือแจ้ง

ขอต่ออายุหนังสือเดินทางได้ที่ไหน

คำตอบ Office of Educational Affairs

1906 23rd Street, N.W. Washington D.C. 20008 - 1631

โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๖๗ ๘๐๑๐ โทรสาร (๒๐๒) ๒๖๕ ๗๒๓๙

เว็บไซต์ www.oeadc.org อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.๒๙ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางกรณีหนังสือเดินทางหาย จะต้องใช้อะไรบ้าง

คำตอบ เอกสารที่ใช้มีดังนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ได้ที่ www.thaiembdc.org หัวข้อ application form

๒. กรอกเอกสารจำนวน ๒ ชุด ได้แก่ บันทึกการสอบสวน และคำให้การหนังสือเดินทางสูญหาย

๓. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ

๔. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน

๑๓ หลัก (กรณีไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นขอหนังสือ

เดินทางใหม่)

๒.๓๐ คำถาม หนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศใดได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่า

คำตอบ สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

หมายเหตุ
๑.   ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น  ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถ  เดินทางเข้ากัมพูชา  โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา  โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๒.   ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออก ได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ในการเดินทางเข้า ไต้หวัน                                                                                                                  
ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒.๓๑ คำถาม การยื่นขอหนังสือเดินทางราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่

คำตอบ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม

๒.๓๒ คำถาม กรณีหนังสือเดินทางหาย ทำไมต้องไปแจ้งความ

คำตอบ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานว่าท่านมิได้นำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบและ เพื่อป้องกันกรณีที่อาจมีผู้นำหนังสือเดินทางที่หายไปใช้ประโยชน์

๒.๓๓ คำถาม บุคคลต้องห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือผู้ที่มีคดีอยู่ที่ประเทศไทย

จะแก้ไขคดีได้อย่างไร

คำตอบ สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๖๖) ๒ ๕๗๕ ๑๐๓๑ หรือ (๖๖) ๒ ๙๘๑ ๗๒๗๒

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...